Čekejte prosím...

Všeobecné podmínky systému zvyšování kvality obchodních podmínek a jejich certifikace značkou dTest obchodní podmínky

I. Preambule

1.1. dTest, o.p.s. (dále jen „dTest“) je neziskovou obecně prospěšnou společností, jejímž cílem je zvyšování úrovně ochrany spotřebitelů v České republice. Tento cíl dTest naplňuje mj. zpracováním vzorového standardu obchodních podmínek pro prodej spotřebitelům (internetový prodej) uveřejněného na stránkách www.dtest.cz (dále jen „Vzorové obchodní podmínky“), který obchodníkovi umožňuje dobrovolně vstoupit do systému zvyšování kvality obchodních podmínek a jejich certifikace značkou dTest obchodní podmínky (dále jen „systém“) za podmínek dále stanovených.
1.2. Všeobecné podmínky systému (dále jen „Všeobecné podmínky“) upravují podmínky jeho fungování a práva a povinnosti jeho účastníků.
II. Účastníci a místní rozsah systému

2.1. Propůjčení práva označovat obchodní podmínky značkou dTest obchodní podmínky (dále jen „dOP“) je umožněno provozovatelům internetového obchodu, kteří za sjednaných podmínek dobrovolně převezmou doslovný obsah dTestem uveřejněných Vzorových obchodních podmínek, a to za předpokladu, že další obsah obchodních podmínek nebo jednání účastníka nebude v rozporu s cíli systému uvedenými v čl. I licenční smlouvy (dále i „Smlouva“).
2.2. Zájemce o značku dOP samostatně upraví své obchodní podmínky dle aktuálního textu Vzorových obchodních podmínek uveřejněného na internetových stránkách www.dtest.cz. U jednotlivých bodů podmínek přitom sám volí jednu ze tří obsahových verzí, buď minimální certifikovaný rozsah zaměřený na dodržení zákonného standardu (jedna hvězdička), nebo dvě vyšší nadstandardní úrovně (2 – 3 hvězdičky). Obchodní podmínky jsou hodnoceny v osmi základních bodech posuzovaných odděleně:

1. kontaktní údaje,
2. informace (o zboží a o ceně),
3. doručování zboží,
4. zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy,
5. práva a povinnosti z vadného plnění,
6. vyřízení reklamace,
7. ochrana osobních údajů a
8. řešení sporů.

Obsah obchodních podmínek, který Vzorové obchodní podmínky nehodnotí, zájemce uvede v textu obchodních podmínek odděleně za vzorovým textem (např. povinné informace o zpětném odběru elektrozařízení a nakládání s odpadem, informace o prodeji alkoholických a tabákových výrobků - podle zaměření obchodu a povahy prodávaného zboží). Takto upravené Vzorové obchodní podmínky zájemce následně doručí prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách dTestu. V případě, že dTest předložené podmínky schválí k certifikaci, zašle zájemci návrh licenční smlouvy se souvisejícími přílohami. Podmínkou účasti v systému je uzavření Smlouvy s dTestem a dodržování i dalších práv a povinností vyplývajících ze Všeobecných podmínek a Grafického manuálu pro využití značky dOP (dále jen „Grafický manuál“).
2.3. Na uzavření Smlouvy není právní nárok.
2.4. Účastníky systému jsou dTest („Poskytovatel“) a fyzické nebo právnické osoby provozující internetový obchod (dále i „Nabyvatel“), které uzavřely s dTestem smlouvu.
2.5. Licence k užívání značky dOP je teritoriálně omezena na území České republiky a Slovenské republiky.
III. Značka dTest obchodní podmínky

3.1. Značka dOP propůjčená provozovateli internetového obchodu vyjadřuje, že účastník systému převzal ve všech sledovaných a hodnocených bodech Vzorových obchodních podmínek text alespoň jedné ze tří nabízených hodnocených úrovní. Minimální stupeň hodnocení kteréhokoliv z bodů obchodních podmínek určuje úroveň jejich celkového hodnocení.
3.2. Značka dOP je složena z loga dTestu a z části popisné obsahující název obchodu, dobu platnosti udělené značky a úroveň dosaženého celkového hodnocení obchodních podmínek vyjádřeného počtem hvězdiček na vzestupné hodnotící škále 1 - 3. Grafická specifikace a podmínky užívání neuvedené ve Smlouvě a ve Všeobecných podmínkách jsou uvedeny v Grafickém manuálu.
3.3. Značku dOP lze užívat jen v souvislosti s obchodem uvedeným na značce bez ohledu na skutečnost, kolik internetových obchodů účastník systému provozuje.
3.4. Část značky dOP v její popisné části lze užít jak v české, tak ve slovenské jazykové mutaci.
3.5. Značku dOP lze užít v barevné, černobílé a monochromatické variantě dle Grafického manuálu. Nabyvatel není oprávněn značku dOP bez výslovného písemného souhlasu dTestu jakkoliv modifikovat, s výjimkou úpravy velikosti značky.
3.6. dTest doručí značku dOP Nabyvateli v elektronické podobě nejpozději do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.
IV. Licence

4.1. Nabyvatel je oprávněn umísťovat, uveřejňovat a vystavovat značku dOP na webových stránkách specifikovaných ve Smlouvě, a to vždy s aktivním přístupem (proklikem) na internetové stránky dTestu k ověření platnosti certifikace, a to i tehdy, je-li značka dOP v síti internet uvedena odděleně od textu obchodních podmínek. V takovém případě by měla být v bezprostřední blízkosti značky dOP uvedena informace s aktivním přímým odkazem na obsah obchodních podmínek internetového obchodu specifikovaného v čl. V. Smlouvy.

Značku dOP lze uvést dále v přímé souvislosti s poskytováním informací o obsahu hodnocených obchodních podmínek a k jejich propagaci. V této souvislosti je Nabyvatel oprávněn výlučně k tomu účelu značku dOP rozmnožovat a rozšiřovat, případně o ní přiměřeným způsobem informovat veřejnost. Nabyvatel je povinen umístit či uveřejnit značku dOP pouze takovým způsobem, který nebude nekalou obchodní praktikou.
4.2. Licence je poskytována jako licence nevýhradní. dTest je oprávněn za splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, vést evidenci účastníků systému. dTest je rovněž oprávněn uveřejňovat účastníky systému a jimi provozované internetové obchody a o hodnocení jednotlivých obchodních podmínek informovat veřejnost.
4.3. Nabyvatel není oprávněn licenci dále sublicencovat třetím subjektům.
4.4. Udělená licence je při splnění sjednaných podmínek udělena s časovým omezením na dobu 12 měsíců. Doba platnosti licence bude uvedena ve značce dOP (čl. V. Smlouvy). K návrhu Nabyvatele doručeného dTestu ve lhůtě do 30 dnů před uplynutím platnosti licence lze platnost značky po dohodě smluvních stran prodloužit vždy o dalších 12 měsíců. Na prodloužení licence není právní nárok.
4.5. Po uplynutí doby platnosti licence je Nabyvatel povinen zdržet se jakéhokoliv užívání značky dOP, a nadále neinformovat o tom, že obchodní podmínky byly dTestem hodnoceny, či jiným způsobem obchodní podmínky v souvislosti se značkou dOP neprezentovat.
4.6. dTest je oprávněn v průběhu platnosti licence obsah Nabyvatelem užívaných obchodních podmínek kdykoliv překontrolovat z hlediska dodržování jejich schváleného obsahu, či obsahu aktuálních Vzorových obchodních podmínek a reálného naplňování cílů systému a dosažené hodnocení jednotlivých bodů při porušení podmínek Smlouvy, Všeobecných podmínek, Vzorových obchodních podmínek a Grafického manuálu upravit (snížit) a výsledek promítnout do hodnocení celkového. V odůvodněných případech může dTest před odebráním dílčího hodnocení či licence Nabyvatele vyzvat ke sjednání nápravy a poskytnout mu k odstranění nedostatků přiměřenou lhůtu. Po tuto dobu je dTest oprávněn platnost značky dOP pozastavit. Po dobu pozastavení platnosti značky není Nabyvatel oprávněn značku dOP užívat.
4.7. Licence nabyvatele dle čl. IV Smlouvy a dle čl. IV Všeobecných podmínek je platná pouze za předpokladu, že obsah obchodních podmínek Nabyvatele zůstane stejný jako v době uzavření Smlouvy, nebo po aktualizacích provedených ze strany dTestu. Nabyvatel je oprávněn během platnosti licence zvolený obsah obchodních podmínek měnit jen na základě předchozího výslovného souhlasu dTestu, i když tato změna nemá vliv na úroveň dosaženého hodnocení. Má-li změna vliv na celkové hodnocení obchodních podmínek a tím i na počet hvězdiček vyobrazených na značce dOP, platí pro počátek platnosti licence čl. 3.6 Všeobecných podmínek obdobně.
V. Povinnosti Nabyvatele ve vztahu k užívání textu upravených Vzorových obchodních podmínek

5.1. Základní povinnosti Nabyvatele vztahující se k užívání textu upravených Vzorových obchodních podmínek:
 1. zajistit umístění aktivního odkazu na obchodní podmínky na snadno viditelném a přístupném místě všech stránek internetového obchodu uvedeného v čl. V. Smlouvy,
 2. zajistit dobře čitelnou velikost písma obchodních podmínek,
 3. zajistit zasílání textu obchodních podmínek kupujícímu v pdf verzi na e mailovou adresu spolu s potvrzením objednávky,
 4. při jednání s kupujícími se zněním upravených Vzorových obchodních podmínek a souvisejících smluvních ujednání řádně řídit a zajistit totéž u svých pracovníků,
 5. u každého z hodnocených ustanovení obchodních podmínek uvést stupeň hodnocení tohoto bodu vyjádřeného počtem hvězdiček,
 6. v bodě 1 (kontaktní údaje) zajistit umístění přímého aktivního odkazu do Administrativního registru ekonomických subjektů (ARES) k možnosti ověření kontaktních údajů o Nabyvateli a dále umístit aktivní odkaz na seznam provozoven Nabyvatele,
 7. v bodě 2 (informace o zboží a o ceně) umístit aktivní odkaz na řádnou a úplnou informaci o přijímaných způsobech platby,
 8. v bodě 3 (doručování zboží) umístit aktivní odkaz na řádnou a úplnou informaci o nabízeném způsobu a ceně doručení zboží,
 9. v bodě 4 (zrušení objednávky a odstupování od smlouvy) umístit aktivní odkaz na vzorový formulář pro oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a umožnit jeho stažení,
 10. v bodě 6 (vyřízení reklamace) zajistit umístění aktivního odkazu na reklamační formulář a umožnit jeho stažení,
 11. v bodě 8 (řešení sporů) zajistit umístění aktivního odkazu do poradny dTestu, případně na službu VašeStížnosti.cz,
 12. sledovat změny obecně platné právní úpravy, a reagovat na ně příp. návrhem na změnu obsahu obchodních podmínek zaslaným dTestu, pakliže dTest ve lhůtě nejpozději do 15 dnů před účinností změn sám neuveřejnění na stránkách ww.dtest.cz text aktualizovaných Vzorových obchodních podmínek. Tím není dotčeno oprávnění účastníka odstoupit od smlouvy dle čl. 8.2. písm. b) Všeobecných podmínek.
5.2. Další povinnosti Nabyvatele vztahující se k užívání upravených Vzorových obchodních podmínek v nadstandardním hodnocení  :
 1. v bodě 1 (kontaktní údaje) navíc uvést a zajistit provozní dobu obchodu minimálně v rozsahu 30 hodin týdně,
 2. v bodě 2 (informace) uveřejňovat na stránkách obchodu jen fotografie odpovídající prodávanému zboží (nikoliv pouze fotografie ilustrativní),
 3. v bodě 5 (zákonná odpovědnost prodávajícího) nabídnout kupujícímu u vybraného zboží rozšířenou smluvní záruku.
5.3. Další povinnosti Nabyvatele vztahující se k užívání upravených Vzorových obchodních podmínek v nadstandardním hodnocení  :
 1. v bodě 1 (kontaktní údaje) navíc reagovat na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů,
 2. v bodě 2 (informace) zpřístupnit návody k použití v elektronické podobě ještě před nákupem, zejména u velkých spotřebičů, spotřební elektroniky a dalšího zboží v ceně nad 3.000,- Kč, u kterého je to účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi,
 3. v bodě 5 (zákonná odpovědnost prodávajícího) poskytnout kupujícímu u vybraného zboží s cenou nad 3000 Kč bezplatně rozšířenou smluvní záruku v trvání nejméně 36 měsíců,
 4. v bodě 8 (řešení sporů) usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu (pokud s ním kupující souhlasí) a do 30 dnů po doručení stanoviska dTestu, informovat dTest o výsledném způsobu vyřešení sporu.
VI. Další práva a povinnosti účastníků systému

6.1. Nabyvatel jako účastník systému je za účelem zachování jeho důvěryhodnosti povinen dodržovat zásady poctivého obchodního styku a další pravidla chování dle tohoto článku.
6.2. Nabyvatel bere na vědomí, že je v souvislosti s užíváním značky dOP zejména zakázáno jakékoli nekalosoutěžní jednání a používání nekalých obchodních praktik. Nabyvatel je při užívání značky dOP povinen plnit veškeré zákonné informační povinnosti a dodržovat zásady poctivosti prodeje výrobků a poskytování služeb dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i dalších platných právních předpisů, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, zákon
č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech aj., ve znění pozdějších právních předpisů.
6.3. V rámci užívání značky dOP je Nabyvatel povinen postupovat s odbornou péčí a chránit dobré jméno dTestu, řádné fungování systému a jeho dobrou pověst.
VII. Ukončení platnosti licence

7.1. Platnost licence končí:
 1. smrtí nebo zánikem Nabyvatele (v tomto případě nepřechází práva a povinnosti z poskytnuté licence na jeho právního nástupce),
 2. odstoupením dle čl. VIII. Všeobecných podmínek,
 3. písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v této dohodě,
 4. písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně s výpovědní dobou v délce jednoho kalendářního měsíce, přičemž výpovědní doba počíná běžet od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž je druhé smluvní straně doručena,
 5. uplynutím doby platnosti licence.
7.2. Ukončení platnosti licence je vždy spojeno s odnětím práva k užívání značky dOP Nabyvatelem.
VIII. Odstoupení od Smlouvy

8.1. Nabyvatel i dTest jsou oprávněni od Smlouvy písemně odstoupit, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají a Smlouva se ruší ode dne doručení odstoupení druhé smluvní straně.
8.2. Nabyvatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:
 1. v případě, že dTest neposkytne Nabyvateli značku dOP v elektronické podobě ve lhůtě stanovené v čl. 3.6. Všeobecných podmínek, ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Nabyvatelem,
 2. při změnách obecně platné právní úpravy mající vliv na znění obchodních podmínek užívaných Nabyvatelem, na které aktuální Vzorové obchodní podmínky, ani jejich případné změny dosud nezareagovaly,
 3. nejpozději do 7 dnů od doručení pozměněného znění Grafického manuálu, Vzorových obchodních podmínek nebo Všeobecných podmínek ze strany dTestu ve smyslu čl. 4.6. Smlouvy a čl. 10.2 a 12.3. Všeobecných podmínek.
Pro případ odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených pod pís. a), b) i c) může Nabyvatel u dTestu uplatnit nárok na vrácení poměrné části odměny za dobu nevyužití licence.
8.3. dTest je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy:
 1. Nabyvatel neuhradí odměnu dle čl. VI. Smlouvy ve lhůtě splatnosti,
 2. hodnocené obchodní podmínky ztratí, byť v jediném bodě dle Vzorových obchodních podmínek, minimální hodnocenou úroveň (hvězdičku),
 3. hodnocené obchodní podmínky přestanou odpovídat textu Vzorových obchodních podmínek tvořícímu přílohu Smlouvy (ve znění jejich případných dohodnutých nebo dTestem jednostranně provedených změn) nebo jejich další obsah nebude v souladu s cíli systému,
 4. Nabyvatel při jednání se zákazníky opakovaně nerespektuje znění hodnocených obchodních podmínek nebo jedná v rozporu s cíli systému,
 5. Nabyvatel nereaguje na výzvy dTestu či jiným způsobem poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo Všeobecných podmínek,
 6. Nabyvatel poškodí dobré jméno dTestu nebo ohrozí řádné fungování systému a jeho dobrou pověst,
 7. Nabyvatel užívá značku dOP v rozporu s ostatními podmínkami sjednanými Smlouvou, Všeobecnými podmínkami, Vzorovými obchodními podmínkami či Grafickým manuálem,
Pro případ odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených pod písm. a) až g) nemůže Nabyvatel u dTestu uplatnit nárok na vrácení poměrné části odměny za dobu nevyužití licence.
IX. Náhrada škody a smluvní pokuty

9.1. V případě porušení ujednání o poskytnuté licenci náleží dTestu vůči Nabyvateli smluvní pokuta ve výši 25.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Užívá-li Nabyvatel značku dOP protiprávně i po ukončení platnosti licence, náleží dTestu smluvní pokuta ve výši 25.000,- Kč za každý započatý měsíc takového porušení. Za porušení jiných smluvních ustanovení náleží dTestu smluvní pokuta 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
9.2. Každá ze smluvních stran je povinna nahradit opačné smluvní straně škodu, kterou jí způsobí porušením smluvních povinností.
9.3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
X. Doručování a forma právních úkonů

10.1. Smluvní strany se dohodly, že se doručování v rámci smluvního vztahu provádí e-mailem či na oficiální adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy. Pakliže Všeobecné podmínky stanoví pro úkon účastníků písemnou formu, je platné pouze doručení na oficiální adresu stran, není-li písemně dohodnuto jinak. V případě změny adresy sídla/místa podnikání či kontaktního e-mailu jsou účastníci povinni tuto změnu bez zbytečného odkladu prokazatelným způsobem oznámit druhé smluvní straně. E mailová zpráva se má za doručenou dnem jejího odeslání adresátovi na adresu uvedenou ve Smlouvě. V otázkách neupravených Všeobecnými podmínkami budou přiměřeně užita ustanovení o doručování podle občanského soudního řádu (zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů).
10.2. Písemná forma právních úkonů je nezbytná v případě prodloužení platnosti licence, u výpovědi, odstoupení od Smlouvy či dohody o ukončení platnosti licence. V ostatních případech, zejména u doručení značky, jednostranné změny Grafického manuálu, Vzorových obchodních podmínek či Všeobecných podmínek a udělení souhlasu dTestu se změnou obsahu užívaných obchodních podmínek provedenou k návrhu Nabyvatele, postačí právní úkon uskutečnit formou e-mailové zprávy, není-li dohodnuto jinak.
XI. Výklad některých pojmů

11.1. Webovými stránkami dTestu se rozumí stránky www.dtest.cz, stránky podnikatel.dtest.cz a jiné subdomény, kde je umístěno mj. aktuální znění Vzorových obchodních podmínek, Všeobecných podmínek, Grafického manuálu, reklamačního protokolu a citovaných vzorových dopisů.
11.2. Obsah nevysvětlených pojmů je definován obecně platnými právními předpisy.
XII. Závěrečná a přechodná ustanovení

12.1. Toto znění Všeobecných podmínek je účinné od 1. ledna 2014.
12.2. Při nesouladu mezi zněním Smlouvy a ostatních smluvních podmínek se použije ustanovení obsažené ve Smlouvě.
12.3. Nevyužije-li Nabyvatel po vyrozumění o jednostranných změnách Grafického manuálu či Všeobecných podmínek práva na odstoupení od Smlouvy, bude předmětem licenčního oprávnění dle čl. 4.1. Smlouvy s účinností od doručení této změny Nabyvateli nebo od odloženého data účinnosti výslovně uvedeného u změny značka dOP v podobě a za podmínek stanovených pozměněným Grafickým manuálem nebo Všeobecnými podmínkami. Licenční oprávnění dle staršího znění Grafického manuálu nebo Všeobecných podmínek pozbude platnosti. Nepromítnutí změn Vzorových obchodních podmínek ke dni jejich účinnosti do znění obchodních podmínek užívaných Nabyvatelem, aniž by Nabyvatel využil svého práva na odstoupení od smlouvy (čl. 8.2. písm. c) Všeobecných podmínek), je pro dTest důvodem pro odstoupení od smlouvy (čl. 8.3. písm. c) Všeobecných podmínek).
12.4. Systém není právní službou ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. dTest nepodává závazný výklad právních předpisů. dTest nevystupuje jako odborník na výklad právních norem, resp. nepodává závazný výklad právních norem, vylučuje se jeho odpovědnost za škodu způsobenou poskytnutím nesprávné informace nebo škodlivé rady za odměnu ve smyslu § 2950 občanského zákoníku. Užíváním značky dOP není vyloučena odpovědnost účastníka za porušení informačních a dalších povinností podle obecně platných právních předpisů. Tuto odpovědnost dTest udělením značky dOP nepřebírá, ani k ní nepřistupuje.
12.5. dTest je oprávněn systém v zájmu zajištění jeho kvality či ochrany svého dobrého jména kdykoliv pozastavit nebo ukončit. 

 

© dTest, o.p.s, leden 2014, www.dtest.cz