Čekejte prosím...

Podmínky registrace na podnikatel.dtest.cz

 1. Provozovatelem stránek podnikatel.dtest.cz je dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, Praha 10, IČ: 45770760.
   
 2. Uživatelem systému podnikatel.dtest.cz je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která projeví zájem o využití služeb, které tento systém nabízí.
   
 3. Registrace je zdarma.
   
 4. Uživatel je při registraci povinen sdělovat provozovateli údaje pravdivě a úplně. V případě, že tak neučiní, může provozovatel jeho registraci zrušit. Dále je uživatel povinen oznámit provozovateli veškeré změny kontaktních údajů bez zbytečného odkladu
   
 5. Uživatel prohlašuje, že systém podnikatel.dtest.cz nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s podmínkami používání služeb provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, závaznými právními předpisy České republiky či v rozporu s dobrými mravy a dále, že tyto služby nebude užívat ke komerčním účelům.
   
 6. Registrací do systému podnikatel.dtest.cz vyslovuje uživatel souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochraně osobních údajů. Uživatel dále uděluje souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze provozovatele a se zasíláním informací o akcích provozovatele. Uživatel je seznámen s tím, že informace, které mu budou posílány na jím uvedený e-mailový účet, mohou mít povahu obchodního sdělení a pro tyto účely uživatel udílí provozovateli ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, s takovýmto postupem souhlas. Případný nesouhlas s tímto zasíláním je nutné vyjádřit výslovně nebo je možné zasílání informací kdykoliv odhlásit.
   
 7. dTest, o.p.s. zpracovává osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění účelu, avšak nejdéle do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádným dalším subjektům. Výjimka bude učiněna pouze v případech, kdy s tím uživatel bude výslovně souhlasit  či pokud bude mít provozovatel tuto povinnost  ze zákona.
   
 8. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za činnost uživatelů systému podnikatel.dtest.cz. Provozovatel zajistí standardní zabezpečení systému. Avšak v případě  útoku na server provozovatel nenese odpovědnost za data uložená na portálu.
   
 9. Provozovatel je oprávněn zamezit přístupu uživateli, který poruší tyto podmínky registrace, a vyhrazuje si právo i na zrušení uživatelského profilu bez udání důvodu.
   
 10. Souhlas se stanovenými pravidly registrace potvrzuje uživatel při vyplňování registračního formuláře zaškrtnutím příslušného pole.
   
 11. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky registrace měnit. Změny podmínek registrace jsou pro uživatele systému podnikatel.dtest.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění. Uživatel je oprávněn v případě nesouhlasu s novými podmínkami registraci zrušit. Žádost o zrušení registrace musí být doručena písemně na dTest, o.p.s.. Pakliže se k registraci vážou služby a smlouvy poskytované uživatelem v rámci systému podnikatel.dtest.cz, nebude možné v těchto spolupracích bez souhlasu s novými podmínkami pokračovat.